Академія

Загальні відомості про заклад

Комунальний вищий навчальний заклад «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради є вищим навчальним закладом, що провадить інноваційну освітню діяльність, пов’язану з наданням вищої освіти за кількома галузями знань, проводить фундаментальні та прикладні наукові дослідження, є провідним науковим і методичним центром, має розвинуту інфраструктуру навчальних, наукових і науково-виробничих підрозділів, сприяє поширенню наукових знань та провадить культурно-просвітницьку діяльність.

Відповідно до рішення Запорізької обласної ради від 27.08.2015 року № 45 було змінено тип і найменування установи: Комунальний заклад «Хортицький національний навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр» Запорізької обласної ради на Комунальний вищий навчальний заклад «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради. Навчальний заклад було засновано у 1995 році на виконання завдань Національної програми «Діти України» на базі Запорізької санаторної школи-інтернату для дітей із захворюваннями серцево-судинної системи в ході Всеукраїнського соціально-педагогічного експерименту за проблемою «Комплексна медична, психологічна, педагогічна реабілітація вихованців шкіл-інтернатів» (рішення Запорізької міської ради народних депутатів від 28 грудня 1995 року № 586/4).

Заклад є експериментальним майданчиком всеукраїнського рівня. Нині на базі академії реалізується Всеукраїнський соціально-педагогічний експеримент «Проектування та практичне забезпечення компетентнісно спрямованого інноваційного розвитку Хортицького національного навчально-реабілітаційного багатопрофільного центру», який був започаткований у 2006 році і продовжений у 2012 році (до 2018 року) за підтемою «Розвиток соціальної і життєвої практики учнів у системі компетентнісно спрямованого освітньо-реабілітаційного простору».

Підтвердженням плідних здобутків експериментальної діяльності закладу є надання йому в 2007 році статусу інноваційного (наказ Міністерства освіти і науки України від 22.03.2007 року № 229), в 2010 році – статусу національного навчально-реабілітаційного центру (указ Президента України «Про надання Хортицькому навчально-реабілітаційному багатопрофільному центру статусу національного» від 28.01.2010 року № 76 / 2010; наказ Міністерства освіти і науки України «Про надання Хортицькому навчально-реабілітаційному багатопрофільному центру статусу національного» від 26.02.2010 року № 153), а в 2015 році – зміна типу закладу та найменування (рішення Запорізької обласної ради шостого скликання сорок шостої сесії від 27.08.2015 року № 45 «Про зміну типу, найменування Комунального закладу «Хортицький національний навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр» Запорізької обласної ради та затвердження нової редакції статуту»).

Відповідно до рішення Запорізької обласної ради від 26.06.2014 року № 39 «Про закріплення нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області» заклад входить до складу об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області.

Хортицька національна академія є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків згідно з чинним законодавством, реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби України, круглу печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи, а також бланки з власними реквізитами. Місцезнаходження Хортицької національної академії: 69017, м. Запоріжжя, Наукове містечко, 59 (о. Хортиця).

Хортицька національна академія є підзвітною, підконтрольною та підпорядкованою Запорізькій обласній раді та за галузевою спрямованістю підвідомчою Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації.

Основними структурними підрозділами Хортицької національної академії є факультети, кафедри, загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів, центр ранньої соціальної реабілітації (забезпечують практичну підготовку студентів), бібліотека, редакційно-видавничий відділ, відділ міжнародних зв’язків та наукової роботи, науково-методичний відділ.

Основними завданнями Хортицької національної академії є:

 • провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує здобуття особами вищої освіти відповідного ступеня за обраними спеціальностями;
 • підготовка висококваліфікованих фахівців;
 • спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення і оновлення її професійних знань, умінь і навичок або отримання іншої спеціальності на основі здобутої раніше освітньої (освітньо-професійної) програми та практичного досвіду;провадження наукової діяльності шляхом проведення наукових досліджень і забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу, підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації і використання отриманих результатів в освітньому процесі;
 • участь у забезпеченні суспільного й економічного розвитку держави через формування людського капіталу;
 • здійснення творчої, мистецької, культурно-виховної, спортивної і оздоровчої діяльності;
 • формування особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах;
 • забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, реабілітаційної, виховної, наукової та інноваційної діяльності;
 • створення умов для формування соціально-адаптивної та соціально-продуктивної особистості;
 • науково-експериментальна розробка та втілення у практику інноваційного змісту, форм і методів навчально-виховного й лікувально-реабілітаційного процесу на засадах педагогіки життєтворчості особистості, пропаганда ідей реабілітаційної педагогіки;
 • розвиток життєвої компетентності здобувачів освіти в умовах реабілітаційного простору;
 • інтеграція осіб з інвалідністю в освітній простір;
 • створення безпечних і нешкідливих умов навчання, формування здорового способу життя осіб, що здобувають освіту;
 • забезпечення у процесі навчання й виховання системного кваліфікованого психолого-медико-педагогічного супроводу з урахуванням стану здоров’я, особливостей фізичного розвитку здобувачів освіти;
 • здійснення соціально-педагогічного патронату: надання психолого-педагогічної допомоги батькам (особам, які їх замінюють) з метою забезпечення їх активної участі в комплексній навчально-виховній, корекційно-розвитковій роботі;
 • створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу їхніх здібностей і талантів;
 • збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства;
 • поширення знань серед населення, підвищення освітнього і культурного рівня громадян;
 • вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці та сприяння працевлаштуванню випускників Хортицької національної академії;
 • забезпечення духовного розвитку особистості, виховання громадян у дусі українського патріотизму та поваги до Конституції України.

Заклад є базовим у Запорізькому регіоні зі створення компетентнісно спрямованого освітньо-реабілітаційного простору (забезпечує безперервність і наступність освіти), комплексної реабілітації (медичної, соціальної, психологічної, педагогічної), соціальної інтеграції та розвитку життєвої компетентності дітей і молоді з обмеженими можливостями здоров’я з першого року життя до здобуття вищої освіти.


Прокрутити вгору